Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài Chính Kế Hoạch

Thủ tục: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, ds xã viên HTX, ban quản trị HTX, ban kiểm soát HTX, vốn điều lệ, điều lệ sửa đổi HTX In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin