Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngươì trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin