Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin