Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin