Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, văn bản song ngữ; Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt. In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin