Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: (LT cấp Huyện)Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người bị nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo In hướng dẫn