Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: (LT cấp Huyện)Hỗ trợ mai táng phí đối với người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng In hướng dẫn