Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: Xác nhận hộ nghèo, hộ có thu nhập bằng 150% hộ nghèo để được miễn học phí , hỗ trợ chi phí học tập In hướng dẫn