Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: (LT cấp Huyện)Đề nghị miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội In hướng dẫn