Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: (LT cấp Huyện)Hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày In hướng dẫn