Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: (TH cần xác minh)Đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo qui định tại Nghị định số 32/202/NĐ-CP ngày 27/3/202 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình In hướng dẫn