Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giao thông vận tải

Thủ tục: Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trong khu vực đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

a. Bước 1: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng khai thác lòng đường, hè phố  với mục đích:

- Tập kết trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình.

- Tập kết rác thải để trung chuyển.

- Điểm đỗ xe, trông giữ xe.

- Lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo.

- Sử dụng một phần hè phố lắp đặt công trình ngầm, công trình nổi; một phần lòng đường lắp đặt công trình ngầm dưới lòng đường trong phạm vi chỉ giới xây dựng của đường đô thị.

b. Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc UBND thành phố kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phải trả lời và nêu rõ lý do, yêu cầu bổ sung hồ sơ theo quy định.

2, Cách thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Hòa Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông.

- Bản vẽ vị trí mặt bằng, diện tích đề nghị cấp phép. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với các hoạt động: Tập kết rác thải để trung chuyển; điểm đỗ xe, trông giữ xe; lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo; lắp đặt công trình ngầm, công trình nổi; 02 ngày làm việc đối với việc tập kết trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng phục vụ thi công công trình.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý đô thị.

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông.

8, Phí, lệ phí nếu có:

- Không có

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý đường đô thị;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ban hành quy định danh mục chi tiết mức thu, miễn giảm và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản lệ phí;

- Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông;

- Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông.

10, Tài liệu đính kèm