Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Kế hoạch - Đầu tư

Thủ tục: Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư In hướng dẫn