Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Kế hoạch - Đầu tư

Thủ tục: Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) In hướng dẫn