Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn In hướng dẫn