Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục: Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng In hướng dẫn