Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục: Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng In hướng dẫn