Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nông nghiệp

Thủ tục: Thẩm định, phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị theo quy hoạch thuộc Chương trình 30a In hướng dẫn