Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục: Thủ tục sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng Đề án sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác.
Bước 2.  UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri trong khu vực liên quan về Đề án sáp nhập  xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác; Hòan chỉnh Đề án, trình HĐND cùng cấp thông qua bằng Nghị quyết.
Sau khi có Nghị quyết của HĐND cùng cấp, UBND cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp huyện.
Bước 3. Căn cứ hồ sơ trình của  UBND cấp xã và kết quả thẩm định của Phòng nội vụ, UBND cấp huyện trình HĐND cùng cấp thông qua, ban hành Nghị quyết sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác.
Bước 4. Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác sau khi có Nghị quyết của HĐND cùng cấp; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện;
- Nghị quyết của HĐND cấp xã;
- Tờ trình của UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp;
- Biên bản lấy ý kiến cử tri về Đề án;
- Đề án sáp nhập xóm, ổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về sáp nhập xóm, tổ dân phố vào xóm, tổ dân phố khác.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không có.

9, Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về ban hành " Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình".