Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục: Thủ tục đổi tên xóm, tổ dân phố In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1. Sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng phương án dự kiến đổi tên xóm, tổ dân phố.
Bước 2.  UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri trong khu vực liên quan về việc dự kiến đổi tên xóm, tổ dân phố.
Bước 3. UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND cùng cấp thông qua bằng Nghị quyết.
Sau khi có Nghị quyết của HĐND cấp xã, UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).
Bước 4. Phòng nội vụ thẩm định báo cáo kết quả và trình UBND cấp huyện. UBND cấp huyện xem xét thông qua và giao Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành Quyết định đổi tên xóm, tổ dân phố; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Tờ trình của UBND cấp xã trình UBND cấp huyện;
- Nghị quyết của HĐND cấp xã;
- Tờ trình của UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp;
- Biên bản lấy ý kiến cử tri về Đề án;
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nội vụ.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không có.

9, Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về ban hành " Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố thuộc tỉnh Hòa Bình".