Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục: Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;
Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;
Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc qua hệ thống bưu chính.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.
- Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; 
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

4, Thời hạn giải quyết:

Thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục)

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản thẩm định.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không có

9, Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
- Quyết định số 580/QĐ BNV ngày 15/7/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.