Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục: Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội In hướng dẫn