Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: (TH xã miền núi) Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu In hướng dẫn