Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất In hướng dẫn