Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: (TH xã miền núi)Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. In hướng dẫn