Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm In hướng dẫn