Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện In hướng dẫn