Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: (TH xã miền núi)Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân In hướng dẫn