Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh In hướng dẫn