Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận In hướng dẫn