Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: (TH số lượng lớn) Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận In hướng dẫn