Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: (TH Số lượng lớn)Chứng thực bản sao từ bản chính giấy giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận In hướng dẫn