Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Tư pháp

Thủ tục: Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) In hướng dẫn