Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Thủ tục: Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” In hướng dẫn