Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Thủ tục: Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương In hướng dẫn