Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Thủ tục: Công nhận lần đầu Phờng, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị In hướng dẫn