Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Thủ tục: cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) In hướng dẫn