Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

Thủ tục: Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) In hướng dẫn