Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Xây dựng

Thủ tục: (Đối với công trình) Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình In hướng dẫn