Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Xây dựng

Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư. In hướng dẫn