Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Xây dựng

Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện In hướng dẫn