Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Xây dựng

Thủ tục: Phê duyệt phá dỡ nhà ở (riêng lẻ hoặc nhà ở để thu hồi đất) In hướng dẫn