Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Y tế

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi tắt là cơ sở) đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gửi hồ sơ về Trung tâm hành chính công thành phố Hòa Bình.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ.
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho cơ sở phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Y tế ngay trong ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ.
- Phòng Y tế nhận hồ sơ của cơ sở từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thẩm xét hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý theo quy định chuyên viên nhận hồ sơ của phòng Y tế soạn thảo văn bản trình Trưởng phòng ký thông báo yêu cầu cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  
- Sau 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo nếu cơ sở không có bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc phản hồi bằng văn bản thì Phòng Y tế huỷ hồ sơ. 
Bước 4: Thẩm định cơ sở.
- Sau khi kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ trong vòng 10 ngày làm việc, Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định thực tế tại cơ sở, đối chiếu thông tin trong hồ sơ với điều kiện thực tế cơ sở. Thông tin trong hồ sơ nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở. Kết quả thẩm định được ghi nhận bằng biên bản thẩm định giữa đoàn thẩm định với chủ cơ sở.
- Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở (theo mẫu số 03 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12
năm 2014). 
- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước. 
- Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.
Bước 5: Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công thành phố Hòa
Bình.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Trung tâm Hành chính công .

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
-  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014). 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;
+ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;
+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).
- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp
chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống ( bản sao có xác nhận của cơ sở)
- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức/cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

UBND thành phố Hòa Bình

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

8, Phí, lệ phí nếu có:

- Phí, lệ phí cấp giấy theo quy định hiện hành

9, Căn cứ pháp lý

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010 ;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
-  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.