Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Y tế

Thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gửi hồ sơ về bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Hành chính công thành phố Hòa Bình.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ.
- Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ tiếp nhận hồ sơ nhận và cấp cho cơ sở phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu phí theo quy định sau đó chuyển hồ sơ đến Phòng Y tế ngay trong ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ không nhận hồ sơ và có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở các thủ tục cần bổ sung vào hồ sơ và nộp hồ sơ lại sau khi đã hoàn thiện
Bước 3: Thẩm xét hồ sơ.
- Phòng Y tế nhận hồ sơ của cơ sở từ bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong thời gian 07 ngày làm việc.
- Trường hợp hồ sơ không đảm bảo tính pháp lý theo quy định Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của phòng Y tế soạn thảo văn bản trình Trưởng phòng ký thông báo yêu cầu cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  
- Sau 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo nếu cơ sở không có bổ sung hồ sơ theo yêu cầu hoặc phản hồi bằng văn bản thì Phòng Y tế huỷ hồ sơ. 
Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công thành phố Hòa Bình.

2, Cách thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết công việc theo cơ chế một cửa của Trung tâm Hành chính công thành phố Hòa Bình.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:
-  Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu số 04 ban hành tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đang còn
thời hạn (bản gốc);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);
- Bản sao kết quả khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức/cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

UBND thành phố Hòa Bình

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

8, Phí, lệ phí nếu có:

Theo quy định hiện hành

9, Căn cứ pháp lý

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010 ;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
-  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
- Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 4/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.