Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục: Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

a) Đối tượng học bổ túc trung học cơ sở muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

b) Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp hoặc qua bưu điện tới Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Đơn xin chuyển trường.

b) Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

4, Thời hạn giải quyết:

Không quy định

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi Đối tượng học bổ túc xin chuyển đến

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT ngày 28/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 21/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở;

- Quyết định số 5756/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.