Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục: Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Căn cứ các tiêu chuẩn quy định về mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá;

Bước 2: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đúng theo quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại hồ sơ hoặc gửi văn bản yêu cầu nhà trường và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường bổ sung hồ sơ cho hợp lệ; 

Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định công nhận đối với những trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu;

Bước 4: Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

2, Cách thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường;

- Văn bản của nhà trường đề nghị phòng giáo dục và đào tạo kiểm tra, công nhận.

4, Thời hạn giải quyết:

40 ngày làm việc. Trong đó: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định kết quả kiểm tra của trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã; - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, ra quyết định

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Trường tiểu học và Uỷ ban nhân dân cấp xã

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận đối với trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

- Quyết định số 968/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.