Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục: Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị cấp xã, phường lập hồ sơ đề nghị UBND thành phố kiểm tra công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

- Bước 2: UBND thành phố xem xét hồ sơ và kiểm tra đơn vị cấp xã, phường.

- Bước 3: UBND thành phố ra quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ đối với xã nếu đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

2, Cách thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học; danh sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với xóa mù chữ) theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP.

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn bao gồm:

+ Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê;

+ Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

4, Thời hạn giải quyết:

Không quy định

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp xã

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Ủy ban nhân dân cấp huyện

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với xã.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

- Quyết định số 968/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.