Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục: Đề nghị giải quyết tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành CM, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần In hướng dẫn

Thủ tục này chưa được cập nhật thông tin