Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Xây dựng

Thủ tục: Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị In hướng dẫn

1, Trình tự thực hiện:

Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thành phố. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.

2, Cách thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại tại Trung tâm hành chính công thành phố Hòa Bình hoặc gửi qua đường bưu điện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

4, Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc kể từngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Ủy ban nhân dân cấp thành phố.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm Quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình)

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không thu phí

9, Căn cứ pháp lý

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

- Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 11/6/2010 về quản lý cây xanh đô thị;

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 834/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC được chuẩn hóa; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

10, Tài liệu đính kèm