Bảng hướng dẫn thủ tục hành chính

Lĩnh vực:  Quản lý Đô thị

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Phạm vi
1 DT06 Cấp phép sử dụng công trình công cộng Cấp Huyện/Sở
2 XDH17A Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Cấp Huyện/Sở